Sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant o prynu fflat. Didyniad treth pan fyddwch yn prynu fflatNawr byddwn yn ceisio at chyfrif i maes sut i ddychwelyd percent o brynu fflat. Mae’r cyfle hwn yn denu llawer o berchnogion tai. Wedi’r cyfan, tri ar ddeg o’r swm a wariwyd yn dda iawn iawndal. Mae’n troi allan bod yn Rwsia y gallwch nid yn unig yn rhoi y wladwriaeth, ond hefyd yn rhywbeth i’w derbyn yn ôl. Y dewisiadau yr un fath ag ar gyfer arferol trafodiad, ac ar gyfer morgais. Ond mewn unrhyw achos, bydd angen dogfennau oddi wrthych chi. Sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant o prynu fflat. Yr hyn sydd ei angen ar gyfer hyn? Pam paratoi eich hun. Dylid nodi ar unwaith — cyfle o’r fath yn ymwneud nid yn holl ddinasyddion. Mae llawer, ond nid yn hollol yn y boblogaeth gyfan. Didyniadau ar gyfer fflat (fe’u gelwir yn eiddo) yn gallu cael eu derbyn gan bob trethdalwr sydd wedi incwm. Hynny yw, ef sy’n talu treth incwm. O dan y cysyniad hwn, ei fod yn arferol i ddeall, fel rheol, yn swyddogol a gyflogir ar y dinesydd. Ond y rhai nad oes ganddynt unrhyw incwm datgan, nid oes ganddynt yr hawl i dderbyn didyniadau. Ar ben hynny, prynu mawr yn y ffurf o ystad go iawn yn denu sylw awdurdodau treth. Ac nid yw hyn bob amser yn dda. Bensiynwyr hefyd yn cael yr hawl i ddychwelyd ar ddeg y cant ar gyfer fflat. Yn unig ar gyfer eu rhestr o popeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y llawdriniaeth yn cael ei braidd yn estynedig. Ond nid yw’n broblem. Ym mha gyfnod o amser yn eich cynghori i ymdrin yn gyda’r cwestiwn hwn. Yn ôl i modern cyfreithiau, gallwch ofyn am ddidyniad ar gyfer fflat o fewn tair blynedd o ddyddiad y trafodiad, ond heb fod yn hwyrach. Dim ond normau o’r fath yn cael eu sefydlu gan ddeddfau treth yn Rwsia. Ond yn ymarferol, mae popeth yn ychydig yn wahanol. Alla i ddychwelyd tri ar ddeg y cant ar gyfer trafodiad eiddo tiriog.

Dim ond yn gwneud y dasg cyn gynted ag y bo modd. Arbenigwyr a dinasyddion yn argymell cyfarfod ddiwedd y dreth cyfnod adrodd. Wedi’r cyfan, mae’n cymryd rhywfaint o amser i adolygu eich achos, yn ogystal ag i drosglwyddo arian. Pa mor hir y bydd y penderfyniad ei wneud am gais neu wrthod y cais.

Mae tua, — mis

Ac yn ogystal, mae’n cymryd tua chwe deg diwrnod yn fwy i drosglwyddo y didyniad. Y canlyniad — ar gyfer popeth, os nad ydych yn cymryd i ystyriaeth y gwaith o baratoi dogfennau, mae’n cymryd tua pedwar mis. Felly, os ydych yn meddwl am sut y gallwch ddychwelyd treth incwm personol rhag prynu fflat, dylech ddechrau i ddatrys y dasg hon yn gynt. Wrth gwrs, y cyntaf a mwyaf pwysig ddogfen, a oedd yn ddefnyddiol yn ein busnes — mae hyn yn cael cerdyn adnabod. Yn gyffredinol, bydd unrhyw un fydd yn ei wneud, ond mae’r awdurdodau treth mynnu bod yn rhaid i chi gyflwyno eich pasbort yn ddi-ffael. Mwy yn union, mae’n copi rheolaidd. Mae pob tudalen yn rhaid ei llungopïo a’i hatodi at y brif rhestr o ddogfennau. Heb cerdyn adnabod, ni fyddwch yn gallu i ateb sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant o prynu fflat. Byddwch yn syml yn cael ei wrthod yn yr achos hwn. Y pasbort o dinesydd, efallai, yw beth yn ofynnol ar gyfer unrhyw drafodion a gweithrediadau yn Rwsia. Talu sylw at diddorol iawn arall gwirionedd yn ddatganiad. Rhaid iddo fod yn orfodol a luniwyd ac a gyflwynwyd i’r awdurdodau treth. Gallwch ddweud yn ffurf rhad ac am ddim. Yn ôl i modern cyfreithiau, gallwch ddychwelyd TAW wrth brynu fflat (didyniad) dim ond os ydych wedi prynwr ar gais. Mae’n orfodol i nodi’r yn ei gwybodaeth am y cyn-berchen ar gartref, yn ogystal â eich data, gwybodaeth am y fflat ac yn ei gost. Peidiwch ag anghofio i atodi manylion y cyfrif y mae’n werth gwneud ad-daliad i chi. Os na wneir hyn, yna bydd rhaid i adroddiad y papurau ar goll, neu, fel sy’n digwydd yn aml, byddwch yn cael eich gwrthod didyniad — bydd yn rhaid i chi ffeilio cais gyda’r dogfennau i dreth o’r cychwyn cyntaf. Beth sydd nesaf. Sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant o prynu fflat. Yn orfodol er mwyn i’r awdurdodau treth yn cael y hyn a elwir yn dreth y datganiad. Mae’n yn a elwir yn -NDFL. Mae’n rhaid i chi gael yn unig yn ei gwreiddiol, nid oes unrhyw gopïau. Beth yn yr adroddiad hwn. Gwybodaeth am eich incwm. Os ydych chi’n gweithio i chi eich hun, bydd yn rhaid i chi wneud y datganiad eich hun. Fel arall, gallwch gysylltu â’r cyflogwr am help. Ond yn ymarferol dim ond -NDFL yn cael ei llenwi gan bob trethdalwr yn annibynnol. Mewn gwirionedd, nid yw mor anodd ag y mae’n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Ni waeth ar ba ffurf y caffael o dai oedd y lle i fod (morgais neu yn syml brynu a gwerthu), y mae angen i chi rywsut yn cadarnhau eich incwm. Yma, mae’n angenrheidiol i gyflwyno tystysgrif ffurflen -NDFL. Fel yn y gorffennol achos, ond yn y papur gwreiddiol sydd ei angen. Os ydych chi’n gweithio i chi eich hun, bydd rhaid i chi annibynnol llenwch y wybodaeth hon. A oes swyddogol cyflogwr? Yna cysylltwch â’r adran cyfrifyddu eich cwmni, yna byddwch yn cael -NDFL. Â’r ddogfen hon, nid oes unrhyw broblemau, mewn egwyddor. Yw bod y cynhyrchu o dystysgrif mewn rhai achosion, gall gymryd peth amser? Mae rhestr gyflawn o’r holl hanfodion ar gyfer dychwelyd yr arian ei wario bron ar ben. Yn wir, ni ddylai un anghofio am y peth mwyaf pwysig — gwybodaeth am y casgliad trafodiad. Heb rai dogfennau a all gael didyniad ar gyfer prynu fflat. Felly, beth y gellir dod i mewn n hylaw. Yn gyntaf oll, mae hwn yn gontract gwerthu. Fe’ch cynghorir i arwyddo ychwanegol copi gwreiddiol ar gyfer didyniad. Fel arall, yn ddigon ddilysu copi. Yna bydd angen tystysgrif o gyfraith perchnogaeth y fflat. Heb iddo, mae’n gwneud unrhyw synnwyr i wneud cais am ddidyniad. Felly, byddwch yn bydd yn rhaid i chi aros am ychydig hyd nes i chi dderbyn y ddogfen hon. Arferol copi o’r dystysgrif, nid yn hardystio, bydd yn ei wneud. Er, fel y dengys arfer, mae dinasyddion yn fwyaf aml yn reinsured ac yn gwneud i sicrwydd. Derbynebau am daliad, derbynebau ar ôl derbyn arian y cyn-berchennog — i gyd yn rhaid i hyn hefyd fod ynghlwm wrth y datganiad ac yn y cais. Gallwch wneud copïau. Y prif beth — i wneud yn siŵr bod yr holl ddogfennau yn cael eich llythrennau cyntaf. Os ydych yn prynu fflat ar gyfer rhywun, i brofi eich hawl i gael didyniad yn cael ei bron yn amhosibl yn Rwsia. Dylai’r holl wybodaeth yn dangos eich bod yn y prynwr. Nawr yn eithaf aml, nid yw morgais. Sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant yn yr achos hwn ar gyfer prynu. Nid yw’n rhy anodd i wneud hyn. Wedi’r cyfan, dim ond rhaid i chi ychwanegu yn y rhestr uchod i rai dogfennau. Mae dim ond dau ohonynt. Y cyntaf yw cytundeb morgais. Fel yn achos prynu a gwerthu, mae’n ddigon neu y wreiddiol, neu gopi wedi’i ardystio. Heb y ddogfen hon, mae ad-daliad y didyniad ni fydd yn cael ei berfformio. Yr ail yn cael derbynneb ar gyfer talu llog ar y morgais. Gydag ôl-ddyledion yn ôl, tri ar ddeg yn cael eu gwrthod tan aeddfedrwydd. Gymryd i ystyriaeth y nodwedd hon. Nid oes unrhyw un yn didynnu dyledwyr. Mewn egwyddor, dyna i gyd. Dim mwy o ddogfennau yn ofynnol oddi wrthych. Er bod yna eithriadau. Sut i ddychwelyd tri ar ddeg y cant o prynu fflat. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gofyn am y dogfennau canlynol, ond nid ydynt yn orfodol (mae’n syniad da i baratoi ar eu cyfer ac yn eu cyflwyno o flaen llaw): Gyda y dogfennau uchod i gyd, gallwch wneud cais i’r awdurdodau treth ar eich man preswyl. Gallwch wneud cais am ddidyniad. Os paratoi’n gywir, ni fydd unrhyw broblemau ac unrhyw fethiannau